Edukatore për kujdesin e fëmijëve


Kandidatet aftësohen për të punuar në kopshte dhe çerdhe.Kandidatet aftësohen për zhvillimin intelektual e emocional të fëmijëve, të përkrahin zhvillimin e aftësive të tyre socializuese duke organizuar aktivitete e lojra të ndryshme që ndikojnë në zhvillimin fizik, intelektual, estetik e punues sipas secilës moshë. Gjatë trajnimit synohet që kandidatët të përdorin gjuhën standarde në mënyrë që fëmijët parashkollorë të flasin drejtë gjuhën  në situata të ndryshme. Meqë një nga aspektet më të rëndësishme të fëmijëve parashkollorë është mbajtja e higjienës personale, kandidatët aftësohen t'i edukojnë fëmijët për mbajtjen e pastërtisë dhe shëndetin e mirë.

 

Kohëzgjatja
e trajnimit

Numri total
i orëve

Orari javorë
dhe koha

Vendi

Lokacioni
i trajnimit

Numri i
pjesëmarrësve

 4 muaj

340

Të përcaktohet
deri më 01.08.2012

Regjioni
Prishtinë

Don Bosko
- Prishtinë

Grupi 1
(25 pjesëmarrës)

 4 muaj

340

Të përcaktohet
deri më 01.08.2012

Regjioni
Ferizaj

Të përcaktohet
deri më 25.07.2012

Grupi 2
(25 pjesëmarrës)